DINNER TALK BY ASHRAF HABIBULLAH 2018 - AIT Solutions